HUBOL ili Hrvatska udruga bolničkih liječnika je nevladina organizacija koja okuplja nekoliko tisuća bolničkih liječnika, a osnovana je 31. prosinca 2013. Cilj HUBOL-a  je zaštititi profesionalni status i stručnu neovisnosti liječnika i liječničke struke. Pored ovog primarnog cilja, HUBOL je fokusiran i na unapređenje zdravstvenih usluga u bolnicama kao i jačanje liječničke solidarnosti.

HUBOL je aktivno javno zagovara interese bolničkih liječnika kroz različite aktivnosti i događanja, kroz medijske istupe, kroz sadržaje koje objavljujemo na našim društvenim mrežama i na webu. Cilj nam je ojačati pregovaračku poziciju liječnika u pregovorima s poslodavcima, tijelima vlasti i drugim regulatornim tijelima. HUBOL je bio jedan od inicijatora akcije kojom se tražio pravilan obračuna plaća liječnicima kod prekovremenih sati, a podržavao je i podržava zahtjeve i aktivnosti mladih liječnika te je ostvario izvrsnu suradnju s Inicijativom mladih liječnika Hrvatske.

HUBOL je usmjeren postizanju partnerskog odnosa sa svim značajnim državnim institucijama koje su nadležne za zdravstveni sustav, a želi postići i kvalitetnu suradnju s udrugama koje brinu o zaštiti prava pacijenata.

Vodstvo HUBOL-a bira se svake četiri godine na sjednici izborne Skupštine. Tijela HUBOL-a su, pored Skupštine,  predsjednica, dopredsjednici, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Časni sud.